Zorg op school

Onze zorgvisie is uiteraard geënt  op ‘het Zorgvademecum van het VVKBaO’. We namen met het hele  team het zorgcontinuüm door. We vinden het belangrijk om de brede basiszorg voor alle kinderen zo goed als mogelijk te realiseren. We focussen daarbij vooral op een positief, veilig, warm  en rijk leer- en klasklimaat. Als team vinden we volgende facetten heel belangrijk :

- een authentieke leerkracht zijn (zeg wat je doet en doe wat je zegt)

- laten voelen dat men fouten mag maken (en dat daaruit geleerd kan worden)

- kinderen positief benaderen en bevestigen bij de inspanningen die ze leveren.

 

Kinderen kunnen heel erg verschillen van elkaar. We denken aan : thuissituatie, cognitieve mogelijkheden, werkhouding, socio-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden, karakter, interesses, opvoedingsstijl,… We proberen als school een antwoord te bieden op die verschillen. Elk kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid en wordt gestimuleerd om te groeien. Elk kind wordt geacht te functioneren in zijn ‘zone van naaste ontwikkeling’. Hierdoor proberen we elk kind zover als mogelijk te krijgen in zijn ontwikkeling. We leggen daarbij de lat hoog voor iedereen, maar niet even hoog voor iedereen… We streven naar een gelijkwaardige inspanning van ieder kind. Daartoe worden kinderen opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Indien de brede basiszorg voor een kind niet volstaat, wordt gezocht naar een antwoord op de vraag : “Wat heeft dit kind nodig?” (eerder dan : “Wat heeft dit kind?) De zorg wordt verhoogd, in de klas of in de zorgklas. Zowel kinderen die niet presteren op het basisniveau als kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor die verhoogde zorg.  Er wordt gezocht naar ‘redelijke aanpassingen’ die een antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van een kind. We trachten zo veel en zo lang als mogelijk kinderen bij het gebeuren van de klasgroep te houden. We proberen  ‘individuele trajecten’ te vermijden. Bij dit alles vinden we de communicatie en samenwerking met ouders heel belangrijk. We nodigen ouders en eventuele externe dienstverleners  vrij snel uit voor een gesprek om de hulp zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

Indien ook de verhoogde zorg ontoereikend is, wordt de zorg verder uitgebreid. In communicatie met ouders en CLB wordt gezocht naar extra hulp : revalidatiecentrum, logopedist, huistaakbegeleiding, ondersteuning van een psycholoog, GON-begeleiding,…. We vinden het belangrijk dat er met ander instanties effectief samengewerkt wordt om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat voor een kind toch ‘een school op  maat’ wordt voorgesteld.